JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NVO

1aopstina antenamNa osnovu člana 5 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 39/17 od 11.09.2017.godine), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor raspisao je JAVNI KONKURS za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na konkurs, za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju NVO u opštini Kotor za 2017. godinu. Prijave se podnose još danas.

Prijavu na konkurs mogu podnijeti i NVO registrovane u Crnoj Gori, koje imaju sjedište van opštine Kotor, ali kandiduju projekte koji su od značaja za opštinu Kotor, realizuju se na njenoj teritoriji i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor (ugovor potpisuje i za realizaciju odgovara NVO iz Kotora).

Shodno odluci Sekretarijata, nadležna Komisija odlučivaće o projektima koje NVO kandiduju iz sljedećih oblasti: Zaštita ljudskih prava, posebno ranjivih grupa kao što su mladi, žene i stari; Zaštita prirode, ekologija, održivi razvoj, zaštita prostora, podizanje nivoa urbane kulture i čuvanje graditeljskog nasljeđa; Borba protiv korupcije i borba protiv svih vrsta nasilja; Socio-humanitarne djelatnosti (pomoć starim i nemoćnim, pomoć djeci sa posebnim potrebama, inkluzija ranjivih grupa); Afirmacija starih zanata ovog kraja (vez, izrada nakita, izrada drvenih barki, izrada narodnih nošnji, izrada instrumenata na tradicionalni način i slično); Tradicija, kulturno nasljeđe i čuvanje od zaborava običaja ovog kraja kroz muziku, ples, igru i tradicionalnu kuhinju; Omladinska politika, uključivanje mladih u zajednicu i rješavanje problema mladih (edukacija, zapošljavanje, volonterizam, nasilje u porodici, inkluzija i slično); Afirmacija opštine Kotor i van njenih granica putem nekomercijalnih vidova informisanja o bitnim aspektima života (obrazovnom, zdravstvenom, komunalnom, kulturnom, političkom, sportskom); Zaštita životinja.
Nevladina organizacija prijavu na konkurs podnosi Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti na propisanom obrascu za Komisiju za ocjenjivanje i raspodjelu sredstava NVO.
Prijava se podnosi i predaje prekog Građanskog biroa Opštine Kotor. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti prilaže se: dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori; projekat sa kojim NVO konkuriše za dodjelu sredstava; garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje; izjavu o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru u razmatranje, u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine; izjavu NVO da nema neizmirenih obaveza prema Opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima (blagovremeno predati finansijski i narativni izvještaji o realizovanim projektima koji su finansirani iz budžeta Opštine Kotor sa potpunim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja); dokaz o predatom završnom računu za prethodnu godinu Poreskoj upravi Crne Gore; dva štampana primjerka i jednu elektronsku verziju projekta na CD; popunjeni zahtjev za apliciranje na propisanom obrascu objavljenom na sajtu Opštine (u tri primjerka) ili preuzetom na šalteru Građanskog biroa;
preporuke eksperata i drugu relevantnu dokumentaciju.
Ukoliko NVO ne dostavi finansijski i narativni izvještaj o realizovanim projektima po prethodnim javnim pozivima za finansiranje iz budžeta Opštine Kotor, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.
Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. NVO može u okviru jednog konkursa aplicirati sa najviše jednim projektom. Sadržaj projekta kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava propisan je članom 24. Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 39/17 od 11.09.2017.godine).
Nakon objavljivanja konkursa Komisija za ocjenjivanje i raspodjelu sredstava odrediće jedan dan za Dan otvorenih vrata tokom kojeg će se zainteresovane nevladine organizacije informisati o svim pitanjima od značaja za učešće na javnom konkursu.
Obrazac za prijavu projekata nevladinih organizacija i uputstvo za popunjavanje obrasca mogu se naći u Građanskom birou i na sajtu Opštine Kotor.

opstina-kotor2

radiokotor160x200

 

Pretraga

politicka-saopstenja

oglasi2

Facebook-banner

uzivo

pele

KotorArt-logo

7767536
Danas
Juče
Ove sedmice
Prethodne sedmice
Ovaj mjesec
Prethodni mjesec
Svi dani
7138
5995
29307
6024514
142752
134127
7767536

Vaša IP: 54.167.29.208
Vrijeme: 2018-02-22 21:29:52
Go to top